Statut SKS Okręt Mirand Szczecin (ważny od 31-08-2021)

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny
§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: KLUB SPORTOWY „OKRĘT MIRAND” SZCZECIN i zwane jest w dalszej części statutu „Klubem”.
2. Klub może używać nazwy skróconej K.S. „OKRĘT”.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Szczecin.

§ 3

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Szczecin i województwa zachodniopomorskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach niezarobkowych, działającym na podstawie:
a) ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.),
b) ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 713),
c) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 Poz. 873),
d) niniejszego statutu,
e) klubowego własnego regulaminu,
f) uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 5

1. Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Klub powołany jest na czas nieokreślony.
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, przy czym wszelki zysk z tej działalności jest przekazywany na działania statutowe.

§ 6

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków i określać wewnętrzną strukturę organizacyjną.
3. Umowy zawierane z Członkami Zarządu stowarzyszenia podpisuje, w imieniu Klubu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Cele statutowe, o których mowa w §9, Klub realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

§ 7

Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i indywidualnymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 8

Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Barwami klubowymi są kolory „niebiesko-biało-fioletowe”.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 9

Celem działania Klubu jest:
1. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności propagującej rozwój i krzewienie kultury fizycznej, sportu masowego i wyczynowego, w szczególności piłki nożnej wśród społeczności objętej terenem działania Klubu, skierowanej zarówno do członków Klubu, jak też osób niestowarzyszonych, w tym osób niepełnosprawnych.
2. Popularyzowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Tworzenie warunków do nauki gry w piłkę nożną i innych dyscyplin sportu.
4. Tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych, jako sposobu na rozwój własnej osobowości, upowszechniania aktywnego stylu życia i czynnego
wypoczynku.
5. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych.
6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, w tym meczów i innych zawodów sportowych.
7. Integracja społeczności lokalnej.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
9. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie wszelkich działań o charakterze patriotycznym i charytatywnym.

§ 10

1. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
a) uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez PZPN i ZZPN zarówno w kategorii seniorów jak i innych grup wiekowych,
b) uczestnictwo w innych rozgrywkach i imprezach sportowych i krajoznawczych,
c) prowadzenie różnych form szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno amatorów jak i nie-amatorów,
d) organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
e) organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej,
f) organizowanie i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
g) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży,
h) propagowanie osiągnięć sportowych Klubu jak i jego członków,
i) pozyskiwanie działaczy sportowych, sponsorów i darczyńców,
j) współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej,
k) współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi,
l) prowadzenie działalności promocyjnej z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową Klubu,
m) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej Klubu,
n) organizowanie różnego rodzaju kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży,
o) prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej w zakresie kultury, oświaty, wychowania i tradycji gry w piłkę nożną i uprawiania sportu oraz zdrowego trybu życia,
p) stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej,
q) angażowanie się w obchody świąt państwowych o charakterze patriotycznym,
r) edukacja historii i postaw obywatelskich poprzez udział w różnego rodzaju akcjach społecznych,
s) udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i w postaci pracy społecznej na rzecz instytucji publicznych i osób poszkodowanych przez los.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków zawodników,
d) członków honorowych.

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych jak i wspierających następuje poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i zobowiązania do opłacania składek.
4. Wysokość składek dla członków Klubu określa Zarząd Klubu.
5. Zarząd Klubu może zwolnić członka z obowiązku płacenia składek w przypadku jego darowizn dla Klubu o wartości wyższej niż wynikająca ze składek w rozliczeniu rocznym, w przypadku aktywnej pomocy na rzecz Klubu w zakresie organizacji i bieżącej działalności lub w przypadku złej sytuacji materialnej członka Klubu.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
7. Każdy członek Klubu może dobrowolnie, na piśmie zadeklarować wyższą składkę niż określi Zarząd jednocześnie zobowiązując się do jej regularnej wpłaty.
8. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi i członkami zawodnikami mogą być osoby fizyczne, niepozbawione praw publicznych, które posiadają rekomendację przynajmniej trzech dotychczasowych członków zwyczajnych oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) czynnie uprawiają sport, a w szczególności piłkę nożną,
b) działają społecznie na rzecz Klubu,
c) wspomagają działalność Klubu organizacyjnie lub materialnie,
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Klubu zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Małoletni mogą być przyjęci w poczet członków zawodników za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Członkami wspierającymi Klubu może zostać osoba fizyczna i osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
5. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. Przyjęcia dokonuje się uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Klubu. Uczestnictwo w wyborach nie dotyczy osób małoletnich,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu, w szczególności z możliwości regularnego treningu sportowego,
c) udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Klub,
d) zgłaszania wniosków i uwag co do działalności Klubu,
e) otrzymywania nagród, premii i odznaczeń za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność społeczną i wykonanie zadań,
f) reprezentowania barw Klubu i noszenia herbu Klubu,
g) członkowie – zawodnicy uprawiający sport mają dodatkowo prawo do opieki szkoleniowej oraz ubezpieczenia podczas gry w meczach mistrzowskich.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Klubu,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu, regulaminów wewnętrznych oraz statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej,
d) regularnego opłacania składek ustanowionych przez Zarząd Klubu,
e) przestrzegania postawy godnej sportowca,
f) dbania o sprzęt i urządzenia sportowe oraz właściwe ich użytkowanie,
g) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.
2. Członkowie zawodnicy i członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem pkt a) § 13 i b) § 14.
3. Członkowie zawodnicy zobowiązani są nadto do stałego podnoszenia poziomu sportowego, godnego reprezentowania barw klubowych i narodowych, systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych oraz poddawania się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 16

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
a) wystąpienia – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu złożonej pisemnie do Zarządu.
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
i. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu,
ii. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu,
iii. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
iv. ze względu na notoryczne opuszczanie treningów, w przypadku, gdy członek jest jednocześnie zawodnikiem.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wpierającego.
2. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 17

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu osobowego tych władz może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, każdorazowo po pisemnej zgodzie Prezesa. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 5 lat.
2. Członkowie wybrani do władz Klubu mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż przez dwie kadencje.

Walne Zebranie Członków Klubu

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku. Termin i miejsce obrad
Zarząd Klubu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą telefonicznego komunikatora używanego przez Klub. Członek wyraża na to zgodę podpisując stosowną deklarację, w której podaje adres poczty i nr telefonu, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu stowarzyszenia należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 16 pkt 2.
W tym przypadku, gdy Walne Zebranie Członków jest zwoływane jako nadzwyczajne.
e) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian,
f) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
h) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu lub takich, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Walne Zebranie Członków mające za przedmiot wybór władz Klubu zwoływane jest przez Zarząd co pięć lat.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną, w sposób opisany w § 21 ust. 4.
5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do udziały w nim (quorum). W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, 30 minut po terminie pierwszym. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawnomocne bez względu na liczbę obecnych członków, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

Zarząd Klubu

§ 23

1. Zarząd Klubu składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, II Wiceprezes. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i do jego kompetencji należy określenie funkcji w Zarządzie pełnionych przez poszczególnych członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Uchwały Zarządu wymagają podpisu co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa.
5. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub II Wiceprezes, każdorazowo upoważniony przez Prezesa.
6. Klub jest reprezentowany na zewnątrz przez Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu upoważniony jest Prezes działając łącznie z Wiceprezesem lub
II Wiceprezesem.
7. Do składania oświadczeń woli, w wyniku których następuje zaciągniecie zobowiązania majątkowego przekraczającego kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagany jest podpis wszystkich Członków Zarządu.
8. Klub z zasady nie może brać żadnego rodzaju pożyczek finansowych, chyba, że wszyscy Członkowie Zarządu postanowią inaczej oraz uzyskają poparcie Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Klubu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
k) nadawanie nagród, odznak i wyróżnień,
l) wyróżnianie i karanie członków Klubu.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z Przewodniczącego, wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna składa na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z czynności kontrolnych wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
a) będąca jednocześnie Członkiem Zarządu lub pozostającą z Członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
c) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
d) składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu.

§ 27

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) ustania członkostwa w Klubie,
c) zrzeczenia się udziału w tych organach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Nagrody, wyróżnienia i kary

§ 28

1. Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych członków Klubu i działaczy sportowych.
2. Klub może występować do władz gminnych, powiatowych i sportowych o nadanie odznaczeń członkom Klubu oraz działaczom sportowym.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 29

1. Klub jest władzą dyscyplinarną w stosunku do swoich członków i zawodników.
2. Klub ma prawo nakładania kar na członków i zawodników dopuszczających się naruszeń określonych przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących w Klubie i życiu sportowym.
3. Zasady karania, rodzaje kar oraz tryb postepowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa

§ 30

1. Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Klubu są w szczególności:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dotacje, granty i subwencje z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
d) środki z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,
e) udziały i lokaty,
f) dochód z własnej działalności gospodarczej, o ile taka działalność istnieje,
g) inne źródła.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd Klubu.
5. Majątek Klubu przeznaczony jest wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.

§ 31

Środki finansowe stanowiące majątek Klubu przechowywane są na koncie bankowym Klubu oraz w kasie w siedzibie klubu.

§ 32

Klub nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) przekazywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 33

Uchwalanie statutu Klubu oraz dokonywanie jego zmian dokonuje Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 34

1. Rozwiązanie i likwidacja Klubu należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków.
2. Likwidacja Klubu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Majątek Klubu przekazuje się w wypadku likwidacji zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków na cele zbieżne ze statutowymi celami Klubu.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Wiceprezes Zarządu Klubu lub Komisja Rewizyjna.

Zobacz najnowsze aktualności dotyczące naszego klubu

Zapraszamy do współpracy z naszym klubem